Szanowna Pani/ Szanowny Panie !!!

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r., uprzejmie informuję, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Biuro Obrotu Nieruchomościami GL-CONSULT Grażyna Krzyżaniak, NIP: 8941382579 ; e-mail : GL-consult@gl-consult.pl 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • realizacji umowy (wykonania usługi).
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa
 • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń
 • marketingu usług własnych administratora, przedstawiania ofert i promocji.
 • tworzenia analizy , zleceń i statystyk ( na potrzeby wewnętrzne administratora
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej

 • 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

  4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

  5. Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa a także podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi: kurierskie, księgowe, kadrowe , notarialne, IT 6. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

  7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  8. Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy kierować na adres mailowy GL-consult@gl-consult.pl lub listownie Biuro Obrotu Nieruchomościami GL-CONSULT Grażyna Krzyżaniak, 54-106 Wrocław, Rędzińska 75.

  Biuro Obrotu Nieruchomościami GL-CONSULT